T.C.
PATNOS  KAYMAKAMLIĞI 
İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
  KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 
 
S.
No:
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1.    
3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN VALİ VE KAYMAKAMLIKLARCA ÖNLENMESİ YOLLARI   
1-Başvuru Dilekçesi,
2-Kira kontratı, (varsa)
3-Tapu Belgesi. vs..(varsa)
15 Gün
2.    
KAT MÜLKİYETİ KANUNU GEREĞİNCE KAPICI  DAİRESİNİN TAHLİYE İŞLEMİ 
1-Başvuru Dilekçesi
2-Yönetim Yetki Belgesi , kat maliki ise tapu kayıt örneği,
3-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen 15 Günlük tahliye süresinin verildiğini gösteren Tebligat Belgesi 
15 Gün
3.    
DERNEK LOKALİ (İÇKİSİZ/İÇKİLİ)
İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Yönetim kurulu kararının Fotokopisi,
2-Lokal iç Yönergesi
3-Tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
4- Mesken Sahiplerinin tamamının onayının belirtildiği  Muvafakatname,
5-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi
30 gün
4.    
TÜKETİCİ SORUNLARI BAŞVURUSU
1-Matbu Başvuru Dilekçesi,
2-Fatura,
3-Satış Fişi,
4-Garanti Belgesi veya Sözleşme
2 Ay 
5.    
TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI İZİN BELGESİ
Başvuru Belgeleri:
1-Matbu Dilekçe
2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3-Vergi Levhası Fotokopisi
4-Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5-Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6-TİB onaylı filtre programı Lisans Belgesi Fotokopisi
7-Kamera Faturası yada kameranın takıldığı yerin fotoğrafı ile çalıştığına dair Emniyet Tutanağı
(İzin Belgesi verilen iş yerlerine yıl içerisinde defaten denetim gerçekleştirilir)
15 Gün
6.    
“APOSTİLLE” TASDİK ŞERHİ
İlçede bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan Resmi Belgeler ve Noter tasdikli belgelerin İmza tasdik İşlemi
10 Dakika
7.    
YURT DIŞI BAKIM BELGESİ DÜZENLENMESİ
Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu
10 Dakika
 
İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BAŞVURUSU
1-Başvuru Dilekçesi
30 Gün
 
5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNU GEREĞİNCE (MUHTAÇLIK KARARI) 
1-Matbu Dilekçe, 
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)
15 Gün
 
4341 SAYILI MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİNİN SAĞLANMASI (MUHTAÇLIK KARARI)
1-Başvuru Dilekçesi, 2- Başvuru Formu, 3-Askerlik Şubesi Başkanlığından, asker olduğuna dair belge,
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
15 Gün
 
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN GEREĞİNCE YAPILAN MÜRACAATLAR
 
1-Makama Hitaben Talebine uygun yazılmış Dilekçe,
(Dilekçede; Yazılan makamın adı, istem, adı soyadı, imza, tarih ve adresin bulunması gereklidir.)
 
30 gün
12. 
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU GEREĞİ YAPILAN MÜRACAATLAR
1-Bilgi Edinme başvuru Formu veya Online Başvuru (Matbu Dilekçe Kaymakamlıktan temin edilebilir)
Not: (Cevap süresi 15 iş günüdür, bilginin başka kurumu ilgilendirmesi halinde süre 30 iş günüdür)
 
15 İş günü
 
13. 
VATANDAŞ (DÜĞÜN, EĞLENCE VS.) İZİN BAŞVURULARI
Başvuru Dilekçesi   
(Talep Edilen Konu İle İlgili dilekçe, kaymakamlıktan havale edilerek, Emniyet veya Jandarma'ya götürülür. )
10 Dakika
14. 
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KARAR
1-Şikayet Dilekçesi
(Dilekçede bulunması gereken hususlar: Şikayetçinin Adı, Soyadı; Adresi, ve Telefon numarası. Şikayet edilen memurun Adı, Soyadı, Çalıştığı kurum bulunur, İsimsiz dilekçeler işleme konulmaz)
30 + 15 Gün
15. 
DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ İŞLEMLERİ
1-İtiraz dilekçesi (7 gün içinde İl Disiplin Kuruluna sunulur.)
2-Disiplin Cezası Kararı
3-Disiplin Cezası Kararı Tebliğ-Tebellüğ Belgesi
30 Gün
16. 
KÖY SINIRLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
1-Başvuru Dilekçesi
2-Köylerde ihtiyar heyeti kararı ve krokisi
15 Gün
17. 
GÖREV BELGESİ MÜRACAATI
 
1-Görev Belgesi Talep Dilekçesi 
 
10 Dakika
18. 
MUHTAR İZİN MÜRACAATLARI
1-İmzalı, Mühürlü İzin Talep Dilekçesi
 (İzne ayrılan muhtara 1. Azası vekalet etmesi asıldır.)
15 Dakika
19. 
YIPRANMIŞ, KAYBOLMUŞ VEYA ÇALINMIŞ MÜHÜR MÜRACAATI
1-Muhtarlık mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığına dair dilekçe,
2-Çalındı ise Kollu Kuvvetlerinde hazırlanmış tutanak,
3-Mühür Berat Resmi Mühür Yönetmeliği'nde belirtilen hesaplardan birine yatırılmış 70 TL mühür bedeli dekontu
1 Ay
20. 
KÖY MUHTARI BANKADAN PARA ÇEKME MÜRACAATI
1-Dilekçe,
2-Bulunduğu yıl içerisinde Muhtarın para çekebilmesi için alınmış Köy meclis Kararı
15 Dakika
21. 
KÖY BÜTÇELERİ TASDİKİ
1-Köy Bütçesi ve Kesin Hesap Cetveli (2’şer Nüsha düzenlenir.)
(Muhtarlar tarafından hazırlatılarak Köy meclisince onaylandıktan sonra Kasım Ayının sonuna kadar Kaymakamlığa onay için teslim edilecektir.)
 
7 Gün
 
22. 
BİMER BAŞVURULARI
1-Başvuru Dilekçesi ( Alo 150 hattı aranarak müracaatta bulunulur.)
 
15 Gün
 
23. 
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 75. MADDESİ GEREĞİNCE TAHKİKAT
(ECRİMİSİL VE TAHLİYE)
1-İlgili Kurumun Talep Yazısı
2-Boşaltılması İstenilen Yer İçin Yapılan Tebligat
3-Kira Sözleşmesi ve Diğer Her Türlü Bilgi ve Belgeler
15 Gün
24. 
RESMİ İLAN
1-Kurumların Talep Yazısı,
2-İlan Metni
15 Dakika
25. 
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
 
1-Dilekçe
 
15 Gün